Dina personuppgifter

Personuppgiftspolicy avseende elavtal

LRF Samköp AB, org. nr 556043-8771, (”LRF Samköp”) vill informera dig om att följande gäller för vår behandling av personuppgifter avseende elavtal.  

LRF Samköp är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi behandlar om dig i anledning av elhandelsavtalet. Om du ingår elhandelsavtalet i egenskap av företrädare för en näringsidkare kommer vi även att behandla personuppgifter rörande kontaktpersoner m.fl. för näringsidkaren. 

Notera att LRF Samköp vid olika tillfällen kan lämna ytterligare information om behandling av personuppgifter. Vi kan också komma att be om ditt samtycke för viss behandling. Vid väsentliga eller betydande förändringar kommer vi på lämpligt sätt meddela dig om sådana uppdateringar och ändringar. 

Rättslig grund 

LRF Samköp samlar in och behandlar personuppgifter för att kunna ingå och fullgöra avtalet med digeller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan ett sådant avtal ingås (i de fall du är konsument),när det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar LRF Samköp, t.ex. enligt ellagen (1997:857), eller med stöd av en intresseavvägning.Vid en intresseavvägning består LRF Samköps berättigade intresse av att använda den samlade köpkraften inom de gröna näringarna, i övrigt bidra till LRF:s mål och i att kunna utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster samt bibehålla en god kundkontakt. 

Om du blir elhandelskund hos LRF Samköp, eller om du har samtyckt till marknadsföring, kommer vi också att skicka nyhetsbrev och erbjudanden till dig genom e-post. 

Ändamål 

Personuppgifter kommer att behandlas av LRF Samköp för att uppfylla våra avtalsåtaganden, dvs. för att uppfylla vår del av elhandelsavtalet, för marknadsföringsändamål, kundsegmentering och för att genomföra kund- och marknadsanalyser, för att kontakta dig, upprätta statistik samt för att utvärdera, utveckla och informera om tjänster och produkter. 

Inhämtande av personuppgifter 

De flesta personuppgifter inhämtar vi från dig. Om du inte tillhandahåller personuppgifter vi efterfrågar och sådana personuppgifter är nödvändiga för att uppfylla elhandelsavtalet, kan vi inte tillhandahålla tjänsterna till dig. Vi inhämtar även uppgifter från din tidigare elleverantör, LRF och våra samarbetspartners. Personuppgifter vi inhämtar är bl.a. namn, person-, organisationsnummer, kontakt-, adressuppgifter, anläggningsnummer, områdes-ID, dinainköp genom nyttjande av avtal, samt uppgift om eventuellt medlemskap i LRF. Därutöver kan personuppgifter lämnas till och inhämtas från kreditupplysningsföretag för bedömning av dina eller ditt bolags (om du är näringsidkare) ekonomiska förutsättningar att fullgöra avtalet. Personuppgifter kan komma att uppdateras mot offentliga och privata register (t.ex. SPAR) för att säkerställa att de är korrekta och för att avtalet med dig ska kunnafullgöras. 

Utlämnande av personuppgifter 

Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till tredje part om det följer av lag. LRF Samköp kan även komma att lämna ut uppgifter till andra bolag inom LRF-koncernen. LRF Samköp kan vidare komma att, för ovan angivna ändamål, tillhandahålla personuppgifter till kontrakterade tjänsteleverantörer för dessas utförande av uppdrag för LRF Samköps räkning. Uppgift om medlemskap i LRF och kontaktuppgifter kan i begränsad omfattning lämnas ut till samarbetspartners till LRF Samköp för att de ska kunna erbjuda tjänster till medlemmar i LRF enligt avtal med LRF eller LRF Samköp.  

LRF Samköp lämnar bara ut ytterligare personuppgifter till tredje part om det är nödvändigt för att du ska kunna använda en tjänst hos sådan tredje man som du själv angivit att du vill nyttja och det är nödvändigt för att sådan tjänst ska kunna nyttjas.Vi kommer att vidta lämpliga skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter i samband med sådan överföring, exempelvis genom att ingå personuppgiftsbiträdesavtal eller andra lämpliga arrangemang. 

Om LRF Samköp överför dina uppgifter utanför EU/EES-området kommer vi att vidta lämpliga skyddsåtgärder för säkerställande av dina rättigheter och friheter, såsom genom ingående av standardiserade dataskyddsavtal. Kopia av handlingar avseende sådana åtgärder kan erhållas vid förfrågan till LRF Samköps dataskyddsombud, se kontaktuppgifter längst ned i detta dokument. 

Lagringstid 

Dina personuppgifter sparas inte under länge tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas eller så länge lag kräver det. Det innebär exempelvis att uppgifter om ditt anläggningsnummer och områdes-ID, elförbrukning och fakturerat elpris samt andra fakturauppgifter sparas under den tid som du är elhandelskund och för en efterföljande period om ett 7 år, då vi enligt lag är skyldiga att spara sådannauppgifter. 

Dina rättigheter 

Duhar rätt att få information om huruvida LRF Samköp behandlar dina personuppgifter och i så fall få tillgång till sådana personuppgifter. Dukan även begära rättelse. Du har vidare under vissa förutsättningar rätt till begränsning av behandling av dina personuppgifter, rätt till radering av personuppgifter, rätt attinvända mot behandling som stöder sig på intresseavvägning samt rätt att invända mot behandling för direktmarknadsföring. Om du invänder mot direktmarknadsföring ska personuppgifterna inte längre behandlas för detta ändamål.Duhar under vissa förutsättningar rätt att få personuppgifter som du lämnat själv överförda till en annan personuppgiftsansvarig  s.k. dataportabilitet.Om du har lämnat samtycke har du alltid rätt att återkalla samtycket. Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter sker felaktigt elleri strid med dataskyddsförordningen har du rätt att lämna klagomål tillDatainspektionen. 

LRF Samköp behandlar i förekommande fall personuppgifter om annan än dig själv, t.ex. uppgifter om anställda, kontaktpersoner m.fl. (om du ingår elhandelsavtalet i egenskap av näringsidkare). Vi uppmanar dig att göra sådan person uppmärksam på detta och meddela oss om personen ifråga har invändningar eller frågor kring detta. 

Kontaktuppgifter 

LRF Samköp AB, org. nr 556043-8771 
Dataskyddsombud: Rikard Karlström, rikard.karlstrom@lrfsamkop.se