Särskilda villkor företag

Särskilda villkor för elhandelsavtal med företag

1. Allmänt

 Dessa särskilda villkor äger tillämpning vid LRF Samköp Aktiebolags, org. nr. 556043–8771 försäljning av el till näringsidkare (”Kunden”). 

1.2 Detta Avtal består av dessa särskilda villkor och vid var tid gällande Allmänna avtalsvillkor utarbetade av Svensk Energi, för närvarande EL 2012 N rev (”Allmänna Avtalsvillkor). 

1.3 Vid eventuella motstridigheter mellan bestämmelserna i de Allmänna Avtalsvillkoren och dessa särskilda villkor, ska de särskilda villkoren äga företräde. 

2. Avtalstid och påbörjande av leverans

2.1 Avtalet löper från och med tidpunkten för LRF Samköps bekräftelse av Kundens beställning och därefter tills vidare, med de uppsägningsmöjligheter som anges i Avtalet. 

2.2 Giltigheten av detta Avtal förutsätter att LRF Samköp skriftligen, per e-post, bekräftar Kundens beställning inom 2 veckor från det att beställningen kom LRF Samköp tillhanda. LRF Samköp förbehåller sig därvid rätten att, utan föregående kommunikation, neka Kundens beställning för det fall en sedvanlig kreditprövning skulle visa att Kunden inte är kreditvärdig, eller det i övrigt framkommer att Kunden inte uppfyller LRF Samköps krav på ekonomisk och finansiell ställning. 

2.3 För det fall LRF Samköp nekar Kundens beställning enligt punkten 2.2 ovan ska LRF Samköp inte under några förhållanden anses vara bunden av dessa villkor. 

2.4 För det fall LRF Samköp bekräftar Kundens beställning enligt punkten 2.2 ovan, påbörjas leveransen av el i enlighet med beställningen. Påbörjandet av leveransen förutsätter emellertid, förutom LRF Samköps godkännande, att Kunden har lämnat riktiga och fullständiga uppgifter till LRF Samköp i samband med beställningen. I händelse av att LRF Samköp, efter godkännande av Kundens beställning, upptäcker att det förekommer oriktigheter eller ofullständigheter i beställningen, har LRF Samköp rätt att uppskjuta leveransen fram till dess att Kunden har korrigerat eller kompletterat de aktuella uppgifterna. 

3. Abonnemangsform och pris 

Allmänt

3.1 LRF Samköps abonnemangsformer baseras på rörligt pris och består för närvarande av: 

(1) Rörligt elavtal 

3.2 Avtalade priser avseende Rörligt elavtal anges exklusive vid var tid gällande lagstadgade skatter och avgifter. 

Rörligt elavtal

3.3 Abonnemangsformen ”Rörligt elavtal” innebär att priset baseras på olika komponenter, bland annat den nordiska elbörsen Nord Pools rörliga spotpris och kundens schablonprofil (för ej timavräknade kunder) för aktuellt elområde under leveransmånaden. LRF Samköp anskaffar elcertifikat enligt kvotplikt samt förnyelsebar el med motsvarande 100 procent av den volym kunden förbrukar. Förnyelsebar el baseras på priser för ursprungsgarantier. Avgifter för elhandel tillkommer så som exempelvis avgift för effektreserven och avgift till Svenska Kraftnät. Utöver detta tillkommer en fast månadsavgift och ett påslag. Aktuella priser finns här. 

4. Betalningsformer 

4.1 Vid beställning är betalningsformen e-postfaktura förvalt för avtalsperioden. Annan betalningsform är elektronisk faktura och autogiro. 

4.2 Vid betalningsformen e-postfaktura skickas fakturan elektroniskt till av Kunden angiven e-postadress. Det åligger därvid Kunden att tillse att LRF Samköp alltid har uppdaterade fakturerings- och kontaktuppgifter till Kunden. faktureras Kunden månatligen i efterskott, omkring den 12 varje månad. Utställd faktura förfaller till betalning den sista varje månad. 

4.3 Vid val av betalningsformen elektronisk faktura, faktureras Kunden månatligen i efterskott, omkring den 12 varje månad. Fakturan skickas elektroniskt till av Kunden angiven internetbank. Kunden ska själv ansluta till efaktura genom att anmäla det hos sin internetbank. Det åligger därvid Kunden att tillse att LRF Samköp alltid har uppdaterade fakturerings- och kontaktuppgifter till Kunden. Utställd faktura förfaller till betalning den sista varje månad. På förfallet belopp utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) fram till dess att betalning sker. 

4.4 Kunden har rätt att när som helst under Avtalets löptid ändra betalningsform genom skriftligt meddelande härom till LRF Samköp. Sådan ändring träder ikraft vid det månadsskifte som infaller närmast efter den tidpunkt då Kunden meddelade LRF Samköp om ändringen. 

5. Förutsättningar för leverans

5.1 I punkten 5 i Allmänna Avtalsvillkoren finns särskilda bestämmelser gällande avbrytande av leveransen av el bl.a. på grund av Kundens försummelse att betala förfallna avgifter eller ställa säkerhet. En förutsättning för leverans av el i enlighet med detta Avtal är såldes att Kundens anläggning inte är frånkopplad med anledning av sådan försummelse.  

6. Förändrade villkor m.m.

6.1 LRF Samköp äger rätt att under Avtalets löptid ensidigt justera elpriset i anledning av förändringar av lagar, elleverantörs eller andra leverantörers priser eller avgifter, lagstadgade skatter, avgifter samt vid förändring av andra pålagor inklusive kvotplikt för elcertifikat. Sådana justeringar, liksom tidpunkten för prisändringens ikraftträdande, redovisas av LRF Samköp i nästkommande faktura för elleveransen. 

6.2 LRF Samköp äger rätt att även i övrigt under Avtalets löptid, ändra dessa särskilda villkor genom skriftligt meddelande härom till Kunden. Sådant meddelande ska vara Kunden tillhanda senast vid det månadsskifte som infaller två (2) månader före förändringen är avsedd att träda ikraft. Kunden äger därvid rätt att, inom fjorton (14) dagar från mottagandet av sådant meddelande, säga upp Avtalet till den tidpunkt då förändringen ska träda ikraft. Underlåtenhet att säga upp Avtalet inom denna tid medför att Kunden anses bunden av de förändrade villkoren genom tyst accept.

7. Korrigering av felaktigt belopp

7.1 LRF Samköp äger rätt att självmant korrigera en utställd och betald faktura eller ett via autogiro debiterat belopp, som i efterhand visar sig vara felaktigt. Exempelvis kan så vara fallet om Kundens faktiska elförbrukning under den aktuella månaden överstiger den preliminära elförbrukning som dessförinnan uppgetts av nätkoncessionshavaren. 

8. Överlåtelse 

8.1 LRF Samköp äger rätt att på oförändrade villkor och utan föregående medgivande från Kunden överlåta hela eller delar av detta Avtal till tredje part. 

8.2 Kunden äger dock inte motsvarande rätt att överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta Avtal.

9. Upphörande m.m.

9.1 Avtalet kan när som helst sägas upp av endera parten till det månadsskifte som infaller tidigast en (1) månad från uppsägningen. 

9.2 Avtalet kan sägas upp av LRF Samköp med omedelbar verkan om Kunden försätts i konkurs, blir föremål för företagsrekonstruktion, inleder ackordsförhandlingar eller annars är på obestånd. 

9.3 I övrigt gäller de uppsägningsmöjligheter som anges i Allmänna Avtalsvillkoren. 

9.4 Uppsägning från endera parten ska ske skriftligen för att vara gällande. 

9.5 Vid Kundens definitiva avflyttning från anläggningen upphör Avtalet att gälla utan föregående uppsägning.