Allmänna avtalsvillkor för försäljning av el till konsument

Allmänna avtalsvillkor (nya reviderade 2019-02-01)

Vi följer Konsumentverkets och Energiföretagen Sveriges allmänna avtalsvillkor för försäljning av el till konsument, EL 2012 K (rev 2). Dessa är nu reviderade och börjar gälla från 1 april 2019.

Förändringar i villkoren

Den bestämmelse som tidigare funnits om personuppgiftshantering, punkt 1.4 i villkoren, har upphävts eftersom den blivit inaktuell i samband med att personuppgiftslagen ersatts av dataskyddsförordningen.
De bestämmelser som rör försäljning på distans, punkt 2.2 A och 2.2 B har anpassats till de nya regler som införts i distansavtalslagen (2005:59). De nya reglerna innebär att ett avtal vid uppsökande telefonförsäljning endast kan ingås efter skriftlig acceptans från konsumenten efter telefonsamtalet. Ångerfristen på 14 dagar börjar löpa den dag avtals ingås, under förutsättning att konsumenten fått lagstadgad information om ångerrätten.

Här ligger de gamla villkoren: Tidigare allmänna avtalsvillkor som gällde innan 2019-02-01.